Το προφίλ μας στο Google Plus
1

Kali Linux 2017.1: Εκκίνηση Metasploit Framework και σύνδεση με PostgreSQL

Εκκίνηση Metasploit στο Kali Linux 2017.1 και επιβεβαίωση σύνδεσης με PostgresQL

Το Metasploit Framework στο νέο Kali Linux 2017.1 χρειάζεται την PostgreSQL, ώστε να αποθηκεύει πληροφορίες για τα συστήματα-στόχους. Στο Kali, η υπηρεσία της PostgreSQL είναι εξ ορισμού ανενεργή:

root@kali:~# systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; disabled; ...)
   Active: inactive (dead)

Κατά τα γνωστά στον κόσμο του Systemd, την ενεργοποιούμε πληκτρολογώντας:

root@kali:~# systemctl start postgresql

Στη συνέχεια –και μόνο την πρώτη φορά που θα θελήσουμε να τρέξουμε το Metasploit Framework– δημιουργούμε κι αρχικοποιούμε τη βάση δεδομένων ονόματι msf:

root@kali:~# msfdb init
Creating database user 'msf'
Enter password for new role: 
Enter it again: 
Creating databases 'msf' and 'msf_test'
Creating configuration file in /usr/share/metasploit-framework/config/...
Creating initial database schema

Μετά απ’ αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Metasploit:

root@kali:~# msfconsole

Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η σύνδεση με την PostgreSQL υφίσταται, απλά γράφουμε:

msf > db_status 
[*] postgresql connected to msf

One Response to “Kali Linux 2017.1: Εκκίνηση Metasploit Framework και σύνδεση με PostgreSQL”

  1. Nilos | 28/05/2017 at 23:38

    Θέλουμε (δηλαδή θέλω) περισσότερα άρθρα για Metasploit, πχ ώς φορτώνουμε modules

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Σύνδεση

Αρχείο δημοσιεύσεων